av写真网站

av写真网站

痈疽不溃∶薏苡仁一枚,吞之。又曰∶治嗽多用粟壳,不必疑,但要先去病根,此乃收后药也。

入甑内蒸,从戌至子时止,寅时出甑,午时晒干为末。解烧酒毒∶绿豆粉荡皮,多食之即解。

汤火灼伤∶粟米炒焦投水,澄取汁,煎稠如糖。宗曰∶秫米,初捣出淡黄白色,亦如糯,不堪作饭,最粘,故宜作酒。

其气辛熏不堪食,鹅亦不食之。神农氏出,始尝草别谷,以教民耕;又尝草别药,以救民疾夭。

白秃头疮∶白面、豆豉和研,酢和敷之。入仓陈久,皆气过色变,故古人谓之红粟红腐,陈陈相因也。

 时珍曰∶傅滋《医学集成》∶治肚痈。 【集解】时珍曰∶豌豆种出西胡,今北土甚多。

Leave a Reply